WWW.ATASEHIROZELDERS.COM KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN “AYDINLATMA METNİ”

İşbu Aydınlatma Metni, www.atasehirozelders.net tarafından site ziyaretçilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında kişisel verilerinin site tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. Bu metinde www.atasehirozelders.net, “ASOD” olarak anılacaktır.

a) Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir. Kişisel verileriniz, elektronik ortamda web sitemize tıkladığınızda işlenmektedir. Tıklama halinde, ziyaretçimizin açık rızası ile olmakta ve verilerini kendi aleni hale getirmektdir. Yurt içinden sağlanan Web sitemiz (Türkiye Lokasyon Premier DC Verimerkezinde barınmaktadır) üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı Kanun kapsamında trafik bilgileri (IP, zaman, lokasyon vb.) İşbu siteye server hizmeti sağlayan bilişim şirketi tarafından tutulması gerekmektedir. Web sitemizde çerez kullanılmaktadır. Dilerseniz kendi tarayıcınızdaki çerez ayarlarınızı değiştirbilirsiniz. Google Analytics isimli sayaç-takip hizmeti uygulaması kullanılmakta bu hizmet Google firması tarafından ücretsiz sağlanmaktadır. Bu hizmet sizin tarafınızdan sitenin kullanımı açık rızanıza dayalı olarak işlenilmektedir. Google Analytics kapsamı dışında kalmak isteyen ziyaretçilerimiz, eklenti kurarak bu kapsamın dışında kalabilir. “Google Analytics Kapsamı Dışında Kalma Tarayıcı Eklentisi” ASOD’yi ziyaret eden kullanıcıların IP adresleri, Türkiye lokasyon sunucu’da kayıt altına alınmaktadır. ASOD’ye, iletişim sayfası üzerinden veya ASOD (admin@atasehirozelders.net / bilgealagoz@atasehirozelders.net) elektronik posta adresine göndereceğiniz kişisel verileriniz, Türkiye lokasyon sunucu’da kayıt altına alınmaktadır. ASOD’nun altyapısı olan WordPress ücretsiz hizmeti sunucumuza kurulmuş olup, tüm sistem bilgileri & mesajları Türkiye lokasyon sunucu’da kayıt altına alınmaktadır.

b) Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenmektedir.

c) Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir. ASOD, kişisel verilerinizi 3. parti kişiler ile paylaşmaz. Sadece kullanılan bilişim alt yapısı kapsamında programların özelliği gereği kaçınılamayan bir kısım verileriniz bilişim hizmeti sunucuları tarafından işlenebilmektedir. ASOD,  Google  firmasının sunduğu ücretsiz hizmet olan; Google Analytics isimli sayaç-takip hizmetini kullanmaktadır. ASOD’yi ziyaret ederek; kişisel verilerinizin Google şirketi tarafından da işlenebileceğini kabul etmiş sayılmaktasınız. Google Analytics; sizin IP adresinizi, ASOD’yi hangi siteden veya nasıl ziyaret ettiğinizi, yaşadığınız ülkeyi, kullandığınız cihazı (mobil, masaüstü, laptop vb.) ve kullandığınız tarayıcıyı takip etmektedir ve kayıt altına almaktadır.

Google Firmasının Adresi: Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 ABD

Blog sayfamızda bulunan içeriğin, ‘Sosyal Medya Paylaşım‘ eklentileri ile, sizin kendi açık rızanız ile bir Sosyal Medya sitesinde paylaşmanız durumunda kişisel verileriniz bu siteler tarafından işlenebilmektedir, bu durumun ASOD ile ilişi yoktur. Paylaşım eklentisini kullanan siteler: “www.facebook.com”, “www.twitter.com”, “www.linkedin.com”, “www.whatsapp.com”. Bu sitelerde paylaşım yaptığınız zaman kişisel verilerinizin (IP, lokasyon vb.) işlenmesine izin vermiş bulunmaktasınız.

Whatsapp canlı sohbet eklentisi ile canlı bağlantı kurduğunuz zaman, www.whatsapp.com sitesinin sizin kişisel verilerinize erişebileceğini kabul etmiş sayılmaktasınız.

d) Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması” başlığı altında belirtilen yöntemlerle ASOD’ya iletmeniz durumunda; talepleriniz, ASOD tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde; zararın giderilmesini talep etme.

Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup bu kapsamda;

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,
 • hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.

Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme alınamayacaktır:

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen KVKK Md 11 de belirtilen haklarınızı, KVKK Md 13 kapsamında kullanmayı talep etmek isterseniz, İlgili kişi başvurularınızı admin@atasehirozelders.net adresine yapabilirsiniz. Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik, iletişim ve adres bilgilerinizin bulunması beklenilmekle birlikte, bizde işlenen veriniz daha az ise, kimlik doğrulaması işlediğimizi veri üzerinden kontrolü yeterli olacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. KVKK Md 13/2 kapsamında tarafınıza 30 gün içinde yanıt verilecektir.

WWW.ATASEHIROZELDERS.COM “ÇEREZLER”

www.atasehirozelders.net (ASOD olarak anılacaktır) internet sitesini ziyaret ederek çerez kullanımını kabul etmiş sayılmaktasınız, dilerseniz çerez kullanımını reddedebilir veya tarayıcı ayarlarınızdan çerez kullanımını kapatabilirsiniz.

Bu web sitesi, web sitesinde gezinirken deneyiminizi geliştirmek için tanımlama (çerez) bilgileri kullanır. Bu çerezlerin dışında, gerektiği şekilde kategorize edilen çerezler, web sitesinin temel işlevlerinin çalışması için gerekli olduklarından dolayı tarayıcınızda saklanır. Ayrıca, bu web sitesini nasıl kullandığınızı analiz etmemize ve anlamamıza yardımcı olan üçüncü taraf çerezleri de kullanıyoruz. Bu çerezler, yalnızca sizin izninizle tarayıcınızda saklanacaktır. Ayrıca, bu çerezlerden vazgeçme seçeneğiniz de her zaman vardır. Ancak bu tanımlama bilgilerinden bazılarını devre dışı bırakmak, web deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Gerekli Çerezler: Web sitesinin düzgün çalışması için bu çerezler kesinlikle gereklidir. Bu kategori yalnızca web sitesinin temel işlevlerini ve güvenlik özelliklerini sağlayan tanımlama bilgilerini içerirmektedir. Bu çerezler hiçbir kişisel bilgiyi saklamaz.

Kullanılan Çerezler

 • Google Analytics Çerezleri
 • Twitter Çerezleri
 • Facebook Çerezleri
 • LinkedIn Çerezleri
 • ASOD Çerezleri
 • Whatsapp Çerezleri